jirikov.infoJak se ?ije v Ji?íkově podle Petra Wittgrubera

jirikov.info Profile

jirikov.info

Title:Jak se ?ije v Ji?íkově podle Petra Wittgrubera

Description:Jak se ?ije v Ji?íkově podle Petra Wittgrubera Co -kdy -kde-2016 ● ● ● ● ● ● facebook Petr Wittgruber MOJE DAL?í WEBOVKY ODKAZY AKTUáLNě v roce 2016 po?ár domu Ve ?tvrtek 16.6. 2016 krátce p?ed p?l ?e

Keywords:

Discover jirikov.info website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

jirikov.info Information

Website / Domain: jirikov.info
Website IP Address: 178.238.37.148
Domain DNS Server: ns.onebit.eu,ns.onebit.cz,ns.onebit.org

jirikov.info Rank

Alexa Rank: 25250572
OursSite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

jirikov.info Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $2,586
Daily Revenue: $7
Monthly Revenue: $212
Yearly Revenue: $2,586
Daily Unique Visitors: 652
Monthly Unique Visitors: 19,560
Yearly Unique Visitors: 237,980

jirikov.info WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Tue, 17 Oct 2017 00:38:26 GMT
Server Apache

jirikov.info Keywords accounting

Keyword Count Percentage

jirikov.info Similar Website

Domain WebSite Title
robertnixphotography.com Robert Nix Photography
narutowap.com Free Download Video 3gp Mp4 Songs Mp3
zhangboning.me Zhang Bo-ning
robertyin.com Robert Yin Underwater Photography - Underwater Photography,underwater stock footage libray,underwat...
formacaofacil.com.br ..::Forma??o F?cil::..
peoplesproducts.com Home - Welcome to Peoples Products
candypaint.co.uk Candy Custom Paints - The UK's Premier Supplier
kompozisyon.org K?sa Kompozisyon ?rnekleri
robertrowen.com + ROBERT ROWEN PHOTOGRAPHY +
positivesports.net Coaching for positive youth development.
sataaya.com Sataaya Consulting, Off-Grid & People Solutions
jandemoffarts.com Jan de Moffarts -- projecten
tandk-design-factory.com T&K Design factory,Inc.
ppcelpaso.com Precision Powder Coating | The Best Shop in El Paso for Powder Coating and Sandblasting
onestoppropertyshopburgas.com One Stop Property Shop Burgas - Real estate
workshop5.com WorkShop 5 Ltd. - Home
vlpmanuals.com Domain Default page
gatosiames.org Gato siamés Gato siamés – Tu blog sobre el gato siamés

jirikov.info Traffic Sources Chart

jirikov.info Alexa Rank History Chart

jirikov.info aleax

jirikov.info Html To Plain Text

Jak se ?ije v Ji?íkově podle Petra Wittgrubera Co -kdy -kde-2016 ● ● ● ● ● ● facebook Petr Wittgruber MOJE DAL?í WEBOVKY ODKAZY AKTUáLNě v roce 2016 po?ár domu Ve ?tvrtek 16.6. 2016 krátce p?ed p?l ?esté odpoledne vyjeli ji?íkov?tí hasi?i k po?áru v domě ?.p. 450 v Pra?ské ulici. Oheň se poda?ilo brzy uhasit. ....prohlédnout foto XXIII. Filipovské olympijské hry V útery 14.6. v Domově "Srdce v dlaních" proběhly ji? XXIII. Filipovské olympijské hry. Po velikém sportovním klání p?i?lo v?em vchod malé ob?erstvení a bohaty kulturní program. ....prohlédnout foto Vítání jara - stavění májky V sobotu 30.4. oslavy pokra?ovaly a? do ve?era, je?tě jsme stihli p?ekrásná vystoupení dětí ze základní ?koly a postavili jsme také májku. ....prohlédnout foto odhalení pamětní desky V sobotu 30.4. jsme na hrobě Ferdinanda Schl?gela odhalili pamětní desku. ....prohlédnout foto Vají?ka Nafotil jsem pro Vás spoustu krásnych vají?ek, která ozdobila pohádkovy vají?kovník ....prohlédnout foto Vají?kovník A je to tu! Právě (pondělí 14.3.2016) jsme zasadili první ji?íkovsky pohádkovy vají?kovník. Pomozte nám ho ozdobit. A nezapomeňte se vyfotit a fotky posílejte emailem ?i zprávou, já je budu postupně p?idávat do galerie. ....prohlédnout foto ohlédnutí za zimou Betlém se nám v minulém roce opět rozrostl na dvojnásobny po?et figurek a my mohli zahájit adventní ?as vypou?těním balonk? s p?ání?ky Je?í?kovi. Nechyběl ani Mikulá? s bohatou nadílkou. Betlém se stal cílem procházek nejen mnoha rodin, ale zavítali k němu i celé ?kolní t?ídy. Bylo to moc hezké sledovat a poslouchat jak zpívají váno?ní koledy. Na ?tědry den jsme se pěkně po sousedsku se?li u betlémského světla. Jen sníh p?i?el tro?i?ku později. Na sněhu ?i bez, ?ádily děti u betlému celou zimu. P?i?el b?ezen, měsíc jara a tak jsme betlém ulo?ili k letnímu spánku... ....prohlédnout foto Kniha "povídá se, povídá" Kniha Vladimíra Kamenického o Ji?íkovu - p?epsaná a p?evedená do PDF souboru ....stáhnout PDF soubor- knihu Beseda Putování za Rozhlednami Ve ?tvrtek 28.1.2016 jsme se v hojném po?tu se?li na besedě s autory knih P?íběhy rozhleden. Celou akci p?ipravil Honza Dvo?ák a Ale? Hofman (oba vedou Spolek Ji?ík) za podpory sponzor? p?ipravili i báje?ny raut, ktery pat?í ke k?tu ka?dé knihy. ....prohlédnout fotografie 150 vyro?í zázraku ve filipově Rozpis bohoslu?eb ....stáhnout PDF leták Na ?trnáct set poutník? z ?ech, Moravy, Německa, Slovenska a Rakouska zavítalo ve st?edu 13. ledna 2016 o 4.00 h. ranní do baziliky minor ve Filipově na Dě?ínsku. Dal?í stovky poutník? p?i?li na německou m?i svatou v 9.00 h. a ?eskou m?i svatou v 10.30 h. P?íchozí si p?ipomněli sto padesáté vyro?í poutního místa Filipov. Právě 13. ledna 1866 ve 4.00 h. se ve Filipově tě?ce nemocné Magdaleně Kade zjevila Panna Maria a slovy: Mein Kind, von jetzt an heilt′s" jí p?islíbila uzdravení... ....prohlédnout fotografie Nové vydané publikace Farnost Ji?íkov novy rok AKTUáLNě v roce 2015 Kniha "povídá se, povídá" P?ipravil jsem maly váno?ní dárek z archivu. Je to kniha Vladimíra Kamenického o Ji?íkovu ....prohlédnout knihu betlémské světlo Na ?tědry den p?esně ve 14:00 se sejdeme u betlému a spole?ně zazpíváme několik koled. Kdo si p?inese sví?ku nebo lampi?ku, m??e si odnést betlémské světlo dom? k váno?nímu stolu. z webu Betlémské světlo ... ?ímsky pape? Urban II. (1088–1099) vyzval v té době evropské rytí?e, aby zorganizovali vále?nou vypravu do Palestiny a osvobodili od mohamedán? p?edev?ím Betlém a Jerusalém – rodi?tě a hrob Je?í?e Krista. Podle ?ervenych k?í??, které si p?ipevňovali na oděvy, se jim proto za?alo ?íkat ?k?i?áci“. Dalo se na ni najmout i několik mládenc? z Florencie. Jeden z nich p?i odjezdu p?ísahal, ?e kdy? vypravu p?e?ije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z vě?ného světla, které ho?í v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy vě?il. Po několika letech, těsně p?ed Vánocemi, se p?ed branami města objevilo několik otrhanych a zubo?enych postav, v jejich? ?ele ?el jeden s ho?ící svící. Tě?ko v nich Floren?ané poznávali svoje syny, kte?í p?ed lety ode?li z domova do války proti mohamedán?m. V?ichni ale p?ísahali, ?e plamínek na svíci, kterou nesli, je skute?ně p?ímo z Betléma. Ochránili ho v ka?dém po?así, vezli ho po sou?i i po mo?i, jen aby splnili sv?j slib. Ve st?edověku to tak bylo první a zároveň poslední Betlémské světlo .... ....prohlédnout fotografie více o nás zde... Rozpis bohoslu?eb Rozpis váno?ních bohoslu?eb ....prohlédnout leták ruprechtmarkt I letos o posledním adventním víkendu 18. a? 20. 12. 2015 m??eme v Ebersbachu na 9. historickém Ruprechtmarktu nakoupit poslední váno?ní dárky a za?ít kouzlo váno?ních trh?, ?i shlédnout bohaty doprovodny program. ...prohlédnout loňské fotografie leták 1. strana leták 2. strana II. pohádkovy advent ....prohlédnout fotografie více zde... Mikulá?ská besídka pro děti I letos p?ipravili v Domově "Srdce v dlaních" pro děti zaměstnanc? p?ekrásnou Mikulá?skou besídku ....prohlédnout fotografie du?i?ky Stejně jako v loňském roce i dne?ní den byl nádherny, zapadající slunce vytvo?ilo na sváte?ně vyzdobeném h?bitově neoby?ejnou atmosféru. S nadcházející tmou se cely h?bitov rozzá?il spoustou světylek, která nám p?ipomínala blízké, kte?í u? nejsou mezi námi. ....prohlédnout fotografie Rozlou?ení s létem v domově "Srdce v dlaních" Na konci prázdnin se v Domově ?Srdce v dlaních“ tradi?ně lou?í s létem. Setkají se děti zaměstnanc? a klienti domova, kte?í p?i dobré zábavě a stráví krásné odpoledne. ....prohlédnout fotografie veteránem severem2015 Leto?ní p?edposlední srpnovou sobotu (22.8.2015) to bylo ji? po t?inácté, co veteránisté p?edvedli své nale?těné milá?ky. Tento rok také p?ibylo spoustu nověj?ích vozidel ze sedmdesátych let, které mnozí z nás pou?ívali. ....prohlédnout fotografie IX. ro?ník mezinárodního varhanního festivalu 2015 ?Varhanní duchovní hudba ve Filipově“ - ?Geistliche Orgelmusik in Filippsdorf“ 5.7. Tomá? Flégr – varhany ?R / Ladislav Kozderka – trubka ?R - prohlédnout foto 12.7. Franti?ek Vaní?ek – varhany ?R 19.7. Alfréd Strej?ek – recitace ?R / Ji?í Chlum – varhany ?R 26.7. Tre Cantus – varhany, hist. nástroje, zpěv D (Jana Karin Adam, Franns W. Promnitz von Promnitzau) 2.8. Lucas Pohle – varhany D 9.8. Jaroslav Kone?ny – varhany, portativ ?R / Tomá? Najbrt – hist. nástroje dech. a strunné ?R - prohlédnout foto 16.8. Pavel ?erny – varhany ?R / Jaroslav Halí? – trubka ?R - prohlédnout foto 23.8. Ji?í Bárta – violoncello ?R / Daniela Kosinová-Valtová – varhany ?R - prohlédnout foto 30.8. Jaroslav T?ma – varhany ?R / Alan Vitou? – bicí ?R - prohlédnout foto ....prohlédnout leták houmr?v triatlon Houmr?v triatlon v sobotu 1.8. 2015 na h?i?ti Spartaku a na rybníku Mexiko v Ji?íkově ....prohlédnout galerii Sommerfest am Bismarckturm V sobotu 18.7. na rozhledně Bismarckturm uspo?ádali letní slavnosti ....prohlédnout fotografie Neckyáda T?ináctka byvá ne??astná, stejně tomu bylo i letos ve Fridersdorfu. Kv?li úpravě koryta Sprévy p?íjdou hasi?i o svoji krásnou zátoku, kde spoustu let na Badewannen Rennen závodili na svych "koupacích vanách" a bavili tak spousty divák?... ....prohlédnout fotografie Rodeo Letos to bylo ji? po 32, kdy se v sobotu 11.7. 2015 na Ranchi v Království sjeli jezdci na tradi?ní rodeo. Jako náv?těvník musím pochválit dokonalou organizaci. Od p?íjemného parkování a? po podrobné komentování. Prostě krásny zá?itek... ....prohlédnout fotografie Ji?íkovsky p?ebor V sobotu 4.7. 2015 to bylo ji? po 55 kdy se sjeli hasi?i ze ?iroka a daleka, aby změ?ili své síly. Letos měli ?těstí hasi?i ze ?luknova a tak si na rok odvá?ejí krásny brou?eny putovní pohár. Proto?e letos bylo úmorné vedro, p?i?lo v?em vhod závěre?né chladné osvě?ení z hasi?ské st?íka?ky. ....prohlédnout fotografie Filipovská pou? Sluní?ko leto?ní pouti nadělovalo plnymi hrstmi. Kvalita stánk? a atrakcí se za poslední roky dosti pozvedla, ale na náv?těvnosti se to bohu?el nijak neodrazilo. ....prohlédnout fotografie Setkání rodák? Ka?doro?ní setkání rodák? v kostele sv. Ji?í - sobota 16.5. 2015 ....prohlédnout fotografie Motorká?ská pou? V sobotu 16.5. 2015 u Baziliky ve Filipově ....prohlédnout fotografie Oslavy sv, Floriána Ka?dy rok ve se hasi?i sejdou, aby polo?ili kyti?ku k so?e svatého Floriána a uctili tak svého patrona. Letos to bylo ve sváte?ní den 8.5.2015. ....prohlédnout fotografie pálení ?arodějnic Ka?dy rok v p?edve?er prvního máje p?ipraví ji?íkov?tí hasi?i pro děti pálení ?arodějnic. Bohaty doprovodny program zabavil nejen ten veliky zástup malych i velkych ?arodějnic, ale spoustu p?ihlí?ejících náv?těvník?. ?ivá kapela, p?íjemné po?así, mnoho spokojenych dětí i dospělych je krédem velmi vyda?ené akce ....prohlédnout fotografie Vítání jara Kv?li velké nep?ízni po?así se leto?ní vítání jara muselo o několik tydn? odlo?it, ale ur?itě se nám v?em to ?ekání vyplatilo. V útery 22.4.2015 se na nás sluní?ko usmívalo. Dlouhy pr?vod ji?íkovskych dětí vyprovodil Moranu na náměstí. Moc se jí nechtělo opustit na?e město, ale nakonec si dala ?íci a s malou pomocí pana ?editele ?koly odplula do Německa... ....prohlédnout fotografie Ukli?me ?esko V sobotu 18.5.2015 uspo?ádali ji?íkov?tí hasici akci Ukli?me ?esko i v Ji?íkově. Heslo dne bylo "Poj?me spole?ně uklidit nepo?ádek a ?erné skládky v na?em okolí". ....prohlédnout fotografie Novinky na webu V roce 2014 jsem vydal sadu pohlednic novych Ji?íkova z fotografií, které jsem nafotil. Jistě se na v?echny nedostalo, proto si pohlednice m??ete prohlédnout alespoň tady na webu ....prohlédnout pohlednice Novinky na webu Díky spoustě hodnych lidí, kte?í mi zap?j?ili k oskenování své historické kousky ?i dokonce celé sbírky pohlednic, Vám mohu po deseti letech sbírání a hledání p?inést k prohlédnutí. I kdy? je to u? několik stovek krásnych historickych pohlednic a fotografií Ji?íkova a Filipova, je to stále jen ?ást oskenované sbírky ....prohlédnout pohlednice skm - noc s andersenen Tradi?ně p?ipravuje Salesiánsky klub mláde?e noc s Andersenem. V pátek 27.3. 2015 p?ipravili pro děti velikou hru plnou soutě?í a krásné nocování se ?tením z kní?ek ....prohlédnout fotografie setkání muzejník? Dvakrát ro?ně se ji? dlouhá léta scházejí muzejníci v rámci p?eshrani?ní spolupráce a leto?ní jarní setkání proběhlo ve Varnsdorfu v pátek 27.3.2015 ....prohlédnout fotografie Novinky na webu Zalo?il jsem novou skupinku zajímavostí - St?ípky - tedy v?e co nejde nikam za?katulkovat. Jako první Vám p?iná?ím pohled na po?ár byvalého hotelu Stadtgericht (Městsky soud - Beseda) v roce 1907 jak ji zprost?edkovaly dobové noviny ....prohlédnout po?ár Novinky na webu Mám sesbíráno a nafoceno spousty zajímavych a doposud nezpracovanych materiál? a to nejen z historie města. Aktuálně pracuji na městské zeleni - prohlédnout zeleň , p?idal jsem kousek historie Filipova - prohlédnout Filipov a také něco o so?e T.G.Masaryka - prohlédnout sochu. Je samoz?ejmé, ?e takovém rozsáhlém materiálu spolupracovalo několik lidí a tady konkrétně poděkování pat?í p. Ederovi a p. Nedomlelovi. Veliká vyhoda internetu je, ?e ty materiály mohou "?ít" , mohou se upravovat a doplňovat podle nejaktuálněj?ích informací. valná hromada SDH Ji?íkov Dne 17. 1. 2015 se v restauraci U parku Rumburk konala Valná hromada SDH Ji?íkov za rok 2014. Dorazili mezi nás kamarádi z okolních sbor? a po zaplnění sálu se za?alo. Po úvodním slově byl ze strany starosty sboru, velitele jednotky a velitele soutě?ního dru?stva zhodnocen rok 2014... ....prohlédnout foto Vyro?ní poutní m?e V útery 13. ledna 2015 ve 4.00 h. ráno se v bazilice Panny Marie Pomocnice k?es?an? ve Filipově uskute?nila slavnostní poutní m?e ke 149 vyro?í zjevení a zázra?nému uzdravení. Krásné fote?ky opět poskytl Ivo ?afus ....prohlédnout foto havárie na sloupu vn Pár fotek z pátku 9.1.2015 ze zásahu hasi?? p?i havárii na sloupu vysokého napětí. ...prohlédnout fotografie T?íkrálová sbírka U? mnoho let p?icházejí t?i králové a p?iná?ejí nám do dom? po?ehnání. Toto lidé odměňují koledou koledník?m a zároveň p?íspěvkem do pokladni?ek t?íkrálové sbírky. Letos se zastavili i v na?em betlému. ...prohlédnout fotografie novoro?ní cena Ka?dy rok se dvakrát sjedou do Ji?íkova st?elci z daleka i ?iroka. V sobotu 3.1. 2015 zde soutě?í ve st?elbě ze vzduchovych zbraní. Tyto soutě?e mají v Ji?íkově dlouholetou tradici. ...prohlédnout fotografie den otev?enych dve?í V sobotu 3.1.2015 si v?ichni mohli na dni otev?enych dve?í prohlédnout právě dokon?enou na?í novou mate?skou ?kolku. ...prohlédnout fotografie Havarie domu Novy rok pro ji?íkovské hasi?e za?al zásahem hned v pátek 2.1.2015 p?i havárii domu ?.p.537 v Liberecké ulici. Do?lo ke z?ícení ?títové zdi u domu, ktery byl dlouhou dobu zanedbán a byl v havarijním stavu... ...prohlédnout fotografie ohlédnutí za rokem minulym Právě uplynuly rok, byl ji? rokem desátym, kdy jsem se ve svém volnu, mimo své zaměstnání a práci ?lena Rady města Ji?íkova, naplno věnoval webovym stránkám, focení a práci na záchraně ji?íkovské historie a jeho památek. Za tu spoustu let se poda?ilo nashromá?dit spoustu zajímavostí z ji?íkovské historie, zadokumentovat kus dějin na?eho města a také zachránit něco málo jeho krásy. Toto bylo mo?né jen díky zcela nezi?tné pomoci mnoha hodnych lidi?ek, kte?í jsou ochotni mi kdykoliv pomoci. Hlavními mezníky tohoto jubilejního roku byla oprava nejstar?ích bo?ích muk ve vybě?ku " ?védského sloupu", druhym témě? celostránkovy ?lánek "Zachránce nadbyte?ného" v novinách S?chsische Zeitung, ktery p?elo?ila paní Veronika Ra?anská a p?inesly jej i na?e Ji?íkovské noviny. T?etím bylo sepsání smlouvy s Národní knihovnou ?R o archivaci webu " Jak se ?ije v Ji?íkově podle Petra Wittgrubera" P?e?íst ?lánek "Zachránce nadbyte?ného" Více o projektu "Webarchiv Národní knihovny ?R" AKTUáLNě v roce 2014 Zobrazování galerií v mobilech Bohu?el Google p?estal podporovat flash ve kterém, jsem dělal do roku 2013 galerie. Toto znamená, ?e staré galerie nemusí fungovat v mobilních za?ízeních s Androidem, ostatní prohlí?e?e fungují normálně. Ov?em p?edělání cca 300 galerií z let 2007 - 2013 je opravdu ?asově náro?ná a bude to nějaky ?as trvat. AKTUáLNě v roce 2014 Ji?íkovsky rodinny betlém V Ji?íkově v Kutnohorské ulici zhlédnout rodinny deskovy betlém, ktery byl slavnostně po?ehnán v pátek 12.12.2014. ...p?e?íst ?lánek a fotografie Ivo ?afuse Adventní koncert V sobotu 20.12.2014 ve zcela zaplněné Bazilice Panny Marie Pomocnice k?es?an? ve Filipově vystoupil na houslovém koncertě Jaroslav Svěceny za doprovodu varhan Ji?ího Chluma. ...prohlédnout fotografie ruprechtmarkt Letos o posledním adventním víkendu 19. a? 21. 12. m??eme v Ebersbachu na 8. historickém Ruprechtmarktu nakoupit poslední váno?ní dárky a za?ít kouzlo váno?ních trh?, ?i shlédnout bohaty doprovodny program. ...prohlédnout fotografie pohádkovy Advent Letos poprvé se 12. 12. zapojíme do p?ekonání rekordu ve vypou?tění balónk? s p?ání?ky Je?í?kovi. S koledami spole?ně pro?ijeme krásné adventní odpoledne a slavnostně po?ehnáme první ji?íkovsky betlém. ....prohlédnout fotografie ....prohlédnout leták ....prohlédnout krásné video Ji?ího ?unáta skm - mikulá?ská nadílka Jako ka?dy rok, stejně i letos zavítal do Salesiánského klubu mláde?e na faru opravdovy Mikuká? a anděl. Proto?e p?i?ly jen hodné děti, ?erta nechali v teple v pekle a dětem za krásné básni?ky naděloval sladkosti. ....prohlédnout fotografie skm - svatomartinsky pochod V sobotu 15. listopadu proběhl v Ji?íkově t?etí ro?ník Svatomartinského pochodu, ktery po?ádá Salesiánsky klub mláde?e. V?ichni ú?astníci se se?li p?ed ji?íkovskou farou a za doprovodu ji?íkovskych hasi?? a městské policie se p?esunuli do baziliky ve Filipově. Tam byl p?ipraveny bohaty program ....p?e?íst ?lánek a prohlédnout fotografie neugersdorf im feuersauber Ka?dy rok v páte?ní ve?er, letos 14.11.2014, o martinském tydnu obchodníci v Neugersdorfu po?ádají pro své zákazníky prodejní ve?er. Leto?ní teplé po?así p?álo v?em náv?těvník?m, ov?em fotografovi moc né, kou? a mlha kazila focení... ....prohlédnout fotografie du?i?ky Dne?ní den byl nádherny, teplé sluní?kové po?así vytáhlo velmi mnoho lidí k procházce na h?bitov zavzpomínat na své blízké, kte?í u? nejsou tu s námi. Někte?í neváhali p?ijít znova i ve?er, kdy cely h?bitov zá?í spoustou světylek. ....prohlédnout fotografie skm - Podzimní prázdniny Na Rumburském nádra?í jsme se se?li v neděli 26.10. a jeli směr Liberec. Tramvají jsme se dostali pod Je?těd a kabinovou lanovkou na něj vyjeli. Tam se nám díky teplotní inverzi otev?el ú?asny pohled na padající mo?e mrak?. P?es Je?tědku jsme po sjezdovce se?li a? do areálu, kde jsme se ubytovali ....p?e?íst ?lánek a prohlédnout fotografie vylet hasi?? do německa V sobotu 18.10. 2014 vyrazili hasi?i s rodinami na tradi?ní podzimní vylet ....prohlédnout fotografie dvd pohádkovy les Máme krásné DVD z Pohádkového lesa 2014 a tak jsem jej p?ehrál na Youtube ....prohlédnout video Náv?těva hasi?? z německa Kamarádi hasi?i z Neusalza-Spremberg v sobotu 27.9.2014 k nám p?ijeli na kolech i s rodinami. ....prohlédnout fotografie skm - drakiáda Uplakané sobotní ráno 27.9.2014 nevěstilo po?así vhodné na pou?tění drak?, ale nakonec se obloha protrhala a po desáté hodině se na nás usmálo i sluní?ko. Do soutě?e bylo p?ihlá?eno 24 drak? a proto?e foukal p?íjemny vítr oblohou nad Ji?íkovem se proháněli draci... ....prohlédnout fotografie Volby do zastupitelstva V pátek 10. a v sobotu 11. ?íjna se uskute?ní volby do senátu a co je pro nás nejd?le?itěj?í také do obecního zastupitelstva. S jednou kandidátkou, ze ?ty? kandidujících v Ji?íkově, se m??ete blí?e seznámit na na?ich webovych stránkách ODS Ji?íkov ....prohlédnout volební stránky ?estné ob?anství Zastupitelstvo města Ji?íkova na svém zasedání 27.5.2014 udělilo titul ?estny ob?an města Ji?íkova paní Veronice Ra?ansnké, panu Bruno Fabichovi a im memoriam panu Vladimíru Kamenickému. Na závěre?ném koncertu varhanní hudby v bazilice ve Filipově byly slavnostně p?edány tyto tituly oceněnym a rodinám. ....prohlédnout fotografie poHáDKOVY LES Po dlouhych p?ípravách letos ve zcela vyjíme?ném ?ase na konci prázdnin v sobotu 30. 8. 2014 se opět plá? a les u rybníka Mexiko stala na jeden den st?edem pohádkového království a v?e se to?ilo kolem pohádek a dětí, které si to opravdu u?ívali. Velkou ?áru p?es rozpo?et k veliké lítosti dětí nám udělalo po?así a tak se stalo poprvé v historii Pohádkového lesa. ?e kv?li velikému de?ti jsme pohádku p?ed?asně ukon?ily. A tak pokud se v?e povede, t?i veteráni otev?ou u? za necely rok závoru do Ji?íkovského pohádkového království. Bude to zase na ja?e v tradi?ním termímu. .... prohlédnout fotogalerii veteránem severem2014 Ji? tradi?ně koncem léta (sobota 23.8.2014) projí?dí veliká kolona veterán? ?luknovskym vybě?kem a nevynechají zastavení v na ji?íkovském náměstí. Letos p?ijela spousta veterán? i ze sousedního Německa a tak bylo co k vidění. Mnohé veteráni zde jezdily u? p?ed válkou, ale vypadaly jak kdy? v?era vyjely z továrny. A proto?e nám p?álo i po?así, byl to velmi krásny zá?itek. ....prohlédnout fotografie houmr?v triatlon V sobotu 2.8.2014 proběhl Houmr?v triatlon ji? po 21. - prohlédnout fotografie vysledky a vice o triatlonu najdete na www.htriatlon.cz po?ár domu ?.p.682 Letní bou?ky se na Ji?íkov p?ihnaly i v pondělí 28.7.2014 a odpoledne za?alo velkou pr?tr?í mra?en a následně i za?alo bou?it. Blesky lítaly a také jeden krátce po 17 hodině uhodil do hromosvodu obecního domu v Old?ichově ulici ?.10. Do?lo k zaho?ení st?echy a trámu, které se poda?ilo v?as uhasit. K po?áru se sjelo 5 vozidel ze t?í hasi?skych jednotek. ....prohlédnout fotografie houmr?v triatlon Houmr?v triatlon v sobotu 2.8. 2014 na h?i?ti Spartaku v Ji?íkově ....prohlédnout plakát triatlonu ....prohlédnout plakát festivalu po?ár domu ?.p.503 Sobota 19.7. 2014 po p?l sedmé ve?er vyjeli hasi?i k po?áru domu na Filipovské ulici. Tento tyden si opravdu moc neodpo?inuli nebo? jen ve ?tvrtek vyjí?děli ke t?em zásah?m ....prohlédnout fotografie k?tiny filipa i. Maly Filip Holy se stal patronem novych slu?eb na?eho Domova "Srdce v dlaních" a také v pondělí 7.7. 2014 pok?til nové auto svym jménem Filip I. ....prohlédnout fotografie prohlédnout odkaz na slu?by závody koupacích van Ji?íkov?tí hasi?i letos vyrazili na pozvání p?átel z Friedersdorfu na jejich Neckyádu aneb 12. Friedersdorfer Badewannen Rennen. Letos jsme u? byli opravdu silnymi soupe?i :-) ....prohlédnout fotografie tour de feminin Pátek 11.7.2014 - Zdeněk Rác Vám p?iná?í pár pohled? na 2. etapu závodu Tour de Feminin z Ji?íkova ....prohlédnout fotografie 54. ro?ník Ji?íkovského p?eboru Letos se v sobotu 5.7.2014 do Ji?íkova sjelo 10 hasi?skych dru?stev. Nálada byla dobrá, jíst a pít bylo co, jen po?así nás tro?i?ku potrápilo. ?enováci letos vyhráli, co mohli :-) ....prohlédnout fotografie M?e pro rodáky V kostele sv. Ji?í proběhla v sobotu 31.5. 2014 tradi?ní slavnostní m?e pro v?echny rodáky, kte?í se sjí?dějí i z dalekych kon?in do svého rodného města. ....prohlédnout fotografie ViIi. ro?ník mezinárodního varhanního festivalu 2014 ?Varhanní duchovní hudba ve Filipově“ - ?Geistliche Orgelmusik in Filippsdorf“ 6.7. Adam Viktora – varhany ?R, Gabriela Eibenová – soprán ?R - prohlédnout foto 13.7. Waldemar Krawiec – varhany Polsko - prohlédnout foto 20.7. Reinhard Seeliger – varhany Něm., Manfred Dippmann – lesní roh Něm. - prohlédnout foto 27.7. Jan Kalfus – varhany ?R, Jan Morávek – baryton ?R - prohlédnout foto 3.8. P?emysl K?ica – varhany ?R, Miroslav Smr?ka – trubka ?R - prohlédnout foto 10.8. Hans Georg Reinertz - varhany Belgie - prohlédnout foto 17.8. David di Fiore – varhany USA - prohlédnout foto 24.8. Michael Bártek – varhany Francie/?R, Vladimír Kiseljov – malba ?R - prohlédnout foto 31.8. Robert Hugo – varhany ?R, Lucie Sedláková H?lová – housle ?R - prohlédnout foto ....prohlédnout leták 100 let hasi?ské st?íka?ky V neděli 16. 6. 2014 p?ipravili hasi?i z Friedersdorfu u p?ile?itosti stého vyro?í po?ízení hasi?ské st?íka?ky veliké klání 18 historickych hasi?skych jednotek. ....prohlédnout fotografie hasi?skych jednotek ....prohlédnout fotografie ze soutě?e oslavy svatého floriana Letos nám to vy?lo a? v sobotu 31.5. kdy jsme se se?li a polo?ili kyti?ku k na?emu patronovi ....prohlédnout fotografie 90.narozeniny Paní Veronika Ra?anská se v neděli 1. 6. 2014 do?ila krásnych 90-ti let. V sobotu 31. 5. odpoledne se sjela celi?ká rodina a p?átelé, aby mohli paní Veronice pop?át. O to v?e vyznamněj?í to bylo, nebo? Zastupitelstvo města Ji?íkova na svém posledním zasedání udělilo paní Veronice Ra?anské titul "?estny ob?an města Ji?íkova". ....prohlédnout fotografie Filipovská pou? V sobotu 7.6.2014 je po?así je velmi sluní?kové a tak na rozdíl od loňska jsme holínky nechali doma a u?ívali si zábavy na pouti ....prohlédnout fotografie XXI. Filipovské olympijské hry V pátek 30.5.2014 ji? po jedenadvacáté proběhlo sportovní klání domov? d?chodc? se ?irokého a dalekého okolí, odpoledne bylo ve znamení kultury ....prohlédnout fotografie SKM nocování s veeelikym p?ekvapením V pátek 30.5.2014 uspo?ádal Sbor dobrovolnych hasi?? a Salesiánsky klub mláde?e spole?nou zábavu pro děti a mladé hasi?e - simulaci vybuchu a následnou evakuaci p?i tradi?ním nocování na fa?e. ....prohlédnout fotografie oslavy V sobotu 24.5.2014 proběhla hlavní ?ást oslav povy?ení městyse Ji?íkova na město ....prohlédnout fotografie oprava ?védského sloupu V sobotu 17.5. 2014 se navrátil restaurovany sloup na p?vodní místo ....prohlédnout fotografie motorká?ská pou? V sobotu 17.5. 2014 se se?li motorká?i ve Filipově u baziliky ....prohlédnout fotografie Pálení ?arodějnic Ve st?edu 30.4.2014 o Filipo-Jakubské noci p?ipravili pro děti ji?íkov?tí hasi?i pálení ?arodějnic ....prohlédnout fotografie Stavění májky Ve st?edu 30.4.2014 je to ji? po ?tvrté, co jsme v Ji?íkově stavěli májku. Na slavnosti vystoupily s bohatym programem na?e děti ....prohlédnout fotografie pou? cti svatého ji?í a komentovaná prohlídka kostela V ?tvrtek 24. 4. 2014 se v kostele svatého Ji?í konala pou? ke cti sv. Ji?í. Následovala velmi zajímavá komentovaná prohlídka celého kostela ....prohlédnout fotografie Koncert ke cti svatého ji?í V st?edu 23. 4. 2014 proběhl v kostele svatého Ji?í ú?asny koncert ?ák? základní umělecké ?koly a dětského pěveckého sboru Komorá?ek, díky Ivo ?afusovi si m??e prohlednou jak báje?ná atmosféra tam byla ....prohlédnout fotografie demontá? ?védského sloupu V pátek 4. 4. 2014 jsme se vypravili ve slo?ení Petr Wittgruber, paní Ra?anská (p?ekladatelka), pan Hegewald ze ?itavy i s man?elkou (germanista - rozlu?til nápisy) na náv?těvu restaurátora pana Kubi?ty, ktery opravuje na?i největ?í ji?íkovskou památku ve své dílně v Krásné Lípě.. ....prohlédnout fotografie vyro?ní valná hromada sdh V pátek 14.3.2014 zhodnotili ji?íkov?tí hasi?i svoji práci za rok 2013 a naplánovali dal?í ?innost na ten leto?ní. Více najdete zde ....prohlédnout fotografie novinky na webu V ?ásti webu O MěSTě p?ibylo spousta novych zajímavych stránek a fotek. P?ibyly nové k?í?ky, trocha o rozmarech po?así, ?lánek o ji?íkovskych mlynech, něco z historickych kronik Patera Friesse a také ke stému vyro?í města, o památnych stromech města, o chráněnych památkách, o pověstech, ale také t?eba kdo byl ?estnym ob?anem města ....prohlédnout novinky jarní prázdniny Ji? tradi?ně vyrazily děti v Salesiánském klubu mláde?e na jarní prázdniny do Jizerskych hor ....prohlédnout fotografie Masopust A? p?edpově? místo tuhé zimy a sněhu hlásala jarní sluní?ko, tak nám v sobotu 15.2.2014 p?i masopustním reji i sprchlo. ....prohlédnout fotografie Salesiánské nocování V den pololetního vysvěd?ení, ve ?tvrtek 30. ledna, se ve?er proměnily prostory Salesiánského klubu mláde?e na ji?íkovské fa?e v místo s největ?í koncentrací masek ?iroko daleko. T?icet dětí se zde se?lo p?i dal?ím nocování, tentokrát spojeném s karnevalem a se zaji?těnym programem i na pátek, den pololetních prázdnin... ....prohlédnout fotografie slavnostní Koncert V sobotu 1.2. 2014 uplynulo sto let, kdy městys Ji?íkov (Markt Alt-Georgswalde) bylo ediktem císa?e Franti?ka Josefa I. povy?eno na město. Tuto událost jsme si p?ipomněli p?i slavnostním koncertu v kostele sv. Ji?í. Dětsky pěvecky sbor ?ák? základní ?koly a jejich u?itelé spolu s zpěva?kou Dagmar ?emusovou pro nás p?ipravili opravdu jedine?ny zá?itek, za co? v?em aktér?m pat?í ná? obdiv a dík. Mezi hosty byli i starostové okolních obcí, senátor Syká?ek, poslanec Foldyna, biskupsky viká? R.D. Mgr. Martin Davídek a dalekého ?vycarska mezi nás zavítal rodák p. Bruno Fabich. ...prohlédnout fotografie Zápis do první t?ídy Ve ?tvrtek 30.1.2014 proběhl na základní ?kole zápis dětí ....prohlédnout fotografie sociální slu?by V pátek 17.1.2014 otev?el Domov "Srdce v dlaních" nové zázemí pro Pe?ovatelskou slu?bu ?luknovska a dal?í sociální slu?by které se novému vedení domova v posledních letech povedlo velmi roz?í?it a to nejen pro na?e ji?íkovské ob?any, ale i pro cely ?luknovsky vybě?ek. ....prohlédnout foto Filipov 2014 V pondělí 13. ledna 2014 ve 4.00 h. ráno se v bazilice Panny Marie Pomocnice k?es?an? ve Filipově uskute?nila slavnostní poutní m?e. Krásné fote?ky poskytl Ivo ?afus ....prohlédnout foto 2013 p?ání Novinky na webu Po dlouhém ?ase shroma?dování informací a focení jsem se zase pustil do p?edělávání stránek o městě a jejich doplnění o nové informace. Stránky p?edělávám postupně a tak nemusí byt v?e hned dokonalé ....prohlédnout nové Váno?ní setkání V sobotu 14.12. 2013 se se?li pracovníci Domova "Srdce v dlaních" na váno?ním setkání. Pop?át jim krásné váno?ní svátky p?ijel sám "Mistr Karel Gott revival" :-) a Ji?í Procházka... ....prohlédnout fotografie Mikulá?ská nadílka ve v?elce V pátek 6.12.2013 p?ipravili ji?íkov?tí hasi?i a Jana Podzimková mikulá?skou nadílku pro děti ....prohlédnout fotografie Mikulá?ská nadílka v skm Ve?er p?ed "oficiálním" Mikulá?em zavítal tento vousaty ?tědry mu? mezi děti a rodi?e do Salesiánského klubu mláde?e na ji?íkovské fa?e. ?ekání na něj v?em p?ítomnym zkrátili p?ipravenym programem u zapáleného krbu zaměstnanci klubu. Poté p?i?la o?ekávaná náv?těva, ve dve?ích se objevil Mikulá? s andělem, kte?í děti odměnili sladkostmi. Některé jim za to ?ekli básni?ku, ostatní alespoň poděkovali. A pro? den p?edem? Pravého Mikulá?e je problém na 5. prosince zajistit, proto?e má ten den spoustu práce jinde. A ne? sáhnout po nějaké "náhra?ce", to si raději pana Edera u?ijeme po?ádně o den d?íve :) ....prohlédnout fotografie demontá? ?védského sloupu Po letech zkoumání a bádání se poda?ilo rozlu?tit nápisy a tak u? nic nebrání této vyznamné památce její rekonstrukci, kterou zadalo město Ji?íkov restaurátorovi p. Kubi?tovi. Mám k tomu p?ipraveno spoustu materiálu a brzy jej zve?ejním, jen mít ?as. A bude to u? 4 kompletně zrestaurovany pomník. ....prohlédnout fotografie vystava matka vojtěcha Vystavu "Matka Vojtěcha - slu?ebnice Bo?í. State?ny svědek víry" p?ipravila Kongregace Milosrdnych sester sv. Karla Boromejského. Vystava se koná od 1. 12. 2013 do 6. 1. 2014 v bazilice Panny Marie Pomocnice k?es?an? ve Filipově. V neděli 1.12.2013 proběhla komentovaná vernisá? ....prohlédnout fotografie Zahájení adventu - po?ehnání hasi?ské plo?iny V sobotu 30.11.2013 jsme se se?li p?ed hasi?skou zbrojnicí k slavnostnímu p?edání nové hasi?ské plo?iny, kterou město Ji?íkov hasi??m koupilo. Nejd?íve projela kolona hasi?skych aut spanilou jízdou městem a následně novou hasi?skou plo?inu ná? fará? Jozef Kujan po?ehnal. Program pokra?oval vystoupením dětí z mate?ské ?koly a pěveckych sbor? ze základní ?koly. Veliky úspěch sklidilo tane?ní vystoupení krou?k? ze Salesiánského klubu mláde?e Rumburk - Ji?íkov. A to u? se nám za?alo smrákat a po vyhodnocení a sladkém odměnění vítěz? soutě?e o nejkrásněj?í ozdoby, se Ji?íkov rozzá?il váno?ní světelnou vyzdobou. Celou sváte?ní atmosféru zavr?ila ohňová show. ....prohlédnout fotografie SKM - vyroba dventních věnc? a svícn? V pátek 29.11.2013 jsme se se?li na fa?e v Ji?íkově a to nejen k tradi?nímu nocování, ale hlavně aby si děti vyrobily adventní věnce a svícny ....prohlédnout fotografie den otev?enych dve?í základní ?koly Ji? tradi?ně koncem listopadu p?ipravují spole?nymi silami ?áci a u?itelé "Den otev?enych dve?í" Základní ?koly v Ji?íkově. A ?e se jim to da?í, svěd?í i spousta nad?enych náv?těvník? nejen ji?íkovskych, ale také velká vyprava dětí, rodi?? a u?itel? ze sousedního Ebersbachu-Neugersdorfu. ....prohlédnout fotografie neugersdorf im feuersauber Ka?dy rok v p?lce listopadu v?ichni obchodníci v Neugersdorfu po?ádají pro své zákazníky prodejní ve?er. V?echny obchody, opravny ?i banky váno?ně ozdobí své obchody, zapálí spousty sví?ek, venku ho?í ohně, p?ed ka?dym sebemen?ím krámkem je stánek s ob?erstvením a také posezení. V?ude grilují klobásy a va?í sva?á?ek, které svojí omamnou v?ní lákají zákazníky. Letos p?álo po?así a tak se dalo i posedět a poslechnout z nep?eberného mno?ství hudebních produkcí. Proto?e celá hlavní t?ída byla uzav?ena pro dopravu, mohla ta spousta lidi?ek neru?eně korzovat a u?ívat si tu báje?nou p?edváno?ní atmosféru. ....prohlédnout fotografie Svatomartinsky pr?vod V sobotu 9.11.213 jsme se se?li u fary a krátce po ?tvrté se cely pr?vod i se svatym Martinem na bílém koni vydal do filipovské baziliky, kde u? nás o?ekávaly dětské sbory Sluní?ko a Slaví?ek, děti ze ZU? Rumburk s p?ipravenym vystoupením. Program zahájil páter Kujan a děti z dramatického krou?ku SKM scénkou o Martinovi a ?ebrákovi. Po ukon?ení p?ed basilikou rozdávala paní Lída Dvo?áková martinské makové a o?í?kové rohlí?ky, které sama napekla. Podle tradice se právě o tento rohlík máme s někym rozdělit. Potom cely pr?vod opět vyrazil do Ji?íkova tentokráte za světla hvězd, lou?í a lampion?. Veliké poděkování pat?í man?el?m Lídě a Janu Dvo?ákovym, dobrovolník? Salesiánského klubu mláde?e, kte?í toto v?e zorganizovali, v?em ú?inkujícím dětem a sbor?m, městu Ji?íkov za finan?ní podporu a také ji?íkovskym hasi??m a městské policii, kte?í nás doprovodili. ....prohlédnout fotografie vylov rybníka ostrovní Město Ji?íkovmá p?ipravenu na p?í?tí rok celkovou rekonstrukci rybníka Ostrovní za více jak 3,5milionu. A tak v sobotu se ?e?li rybá?i aby slovili vypu?těny rybník. Proto?e rybník byl sportovní vodou dlouhá léta se nevypou?těl. údajně poslední vylov byl v roce 1974. Av?ak nastaly komplikace, p?ed stavidlem z?stala veliká laguna, kterou se hasi?i sna?ili vy?erpat, ale ta byla moc veliká a tak po několika hodinách to raděiji ukon?ili a musí se najít jiné náhradní ?e?ení, jak rybník vypustit a slovit. Rybá?i ov?em nezáhaleli, ale zároveň slovili maly rybník Textilák a také dva dni sbírali po Ostrováku ?keble rybni?ní, které se musí p?ed rekonstrukcí p?estěhovat do jinych rybník?. Odhadují, ?e zatím sesbíralii okolo 5-6 tisic ?keblí. ....prohlédnout fotografie setkání muzejník? Pravidelné ?eskoněmecké p?eshrani?ní setkávání TUR Muzea, p?i kterém se vzájemně nav?těvují ?e?tí a něme?tí p?edstavitelé kulturních institucí a zájemci o historii, se uskute?nilo 18.10.2013 v Brtníkách a ve Starych K?e?anech. Po spole?né náv?těvě Galerie Ametyst jsme zavítali na pracovní posezení do restaurace v osadě Kopec, kde jsme p?i kávě a domácím zákusku probrali novinky z jednotlivych institucí a vzájemně si vyměnili pozvánky na akce.. ....prohlédnout fotografie du?i?ky Pár du?i?kovych fotek z vyzdobeného a upraveného h?bitova.Cely se rozzá?íl spoustou světylek. S p?íbyvající tmou, p?ibyvali i lidi?ky, kte?í p?i?li zavzpomínat na ty, co u? tu s námi nejsou... ....prohlédnout fotografie Víte ?e: Památka zesnulych se slaví od 10. století, v zemích s k?es?anskou tradicí je zvykem během tohoto dne ?i období nav?tívit h?bitov a rodinny hrob a rozsvítit na něm sví?ku ?i polo?it ?ivé květiny, co? má symbolizovat víru ve vě?ny ?ivot a demonstrovat p?esvěd?ení, ?e ?ivot hrobem nekon?í. (Wikipedie) salesiánsky klub mláde?e - podzimní prázdniny Podzimní prázdniny se některé děti, které nav?těvují Salesiánsky klub mláde?e v Ji?íkově a děti z Dětského domova v Lipové, rozhodly strávit v Jizerskych horách na chatě Ahoj. V?ichni jsme se dne 27.10.2013 v 8:00 hodin, se?li na nádra?í v Rumburku a poté jsme se vydali vlakem směr Liberec. Děti byly plné o?ekávání a vedoucí mo?ná plni obav, jak ná? velkolepy pobyt dopadne. V Liberci nás ?ekal je?tě jeden poslední p?estup, a to cesta do Bed?ichova autobusem, nahoru do kopce vst?íc novym zá?itk?m. Děti si trochu povzdechly: “ jak je to je?tě daleko!?" Po chvíli se p?ed námi otev?ela nádherná podzimní krajina Jizerskych hor v jejim? kouzelném náru?í se po chvíli ozvalo "AHOJ" místní chaty, kdy jsem se v?ichni ubytovali. V?ichni se za?ali postupně seznamovat se svymi pokoji, ale nejvíce se stejně tě?ili na oběd, ktery u? voněl jako doma. O kuchyni se velice dob?e starali na?e kucha?ky s hlavní vedoucí Lídou Dvo?ákovou, která děti nejen krmila, ale i o ně pe?ovala. Po dobrém obědě jsme se v?ichni vydali na první vylet do krajiny, která okouzlí svou krásou hned na první pohled. Některé děti si nenechaly ujít vy?lap na rozhlednu Slovanka, která skytala nádherny pohled do krajiny. Děti ?ekaly po cestě na Slovanku takté? první hry. Den se nenápadně chylil ke konci a brzo byla tma, ale na?e svě?ence to v ?ádnem p?ípadě neodradilo od her, vzájemného poznávání a toho, co pat?í ke ka?dému správnému pobytu na horách. Kolem p?l jedenácte k p?ekvapení v?ech vedoucích, děti stichly a první den zvolna usínal. V tento ve?er jsme je?tě byli poctěni náv?těvou delegace s Dětského domova v Lipové, kte?í se p?ijeli podívat a takté? p?ivezli i vedoucího Ale?e Hofmana, ktery měl na starosti svou skupinu dětí s DD Lipová. Druhy den byl opět plny vylet? po okolí, kde jsme nav?tívili známá místa Jizerskych hor. Děti i ty nejmen?í state?ně zvládly celou trasu. Někte?í si v ?ámalově chatě, nechali dát turistické razítko. Po nemalych kilometrech jsme se vrátili na " Ahojku" a děti plné elánu se pustili s vervou do dal?ích her. T?etí den nás uvítal trochu de?tivym úvodem, ale kreativita dětí se mohla projevit v sérii pantomimickych scének, které nás v?echny velmi pobavily a rozesmály. Jakmile se ukázalo slunce, mohli jsem opět v?ichni zase rychle ven a byl samoz?ejmě vylet a poté hry na louce. V?ichni se aktivně zapojovali a atmosféra byla velice p?átelská. P?edve?er na?eho odjezdu se realizovala tolik obávaná stezka odvahy, která byla samoz?ejmě jen pro odvá?né. Děti se lekaly, pi?těly nebo jen tak pro?ly, jako ?e nic :) Stezka byla krásně osvícená sví?kami, aby se nikdo neztratil. Ve?er proběhl trochu posmutněle, a to vzhledem k blí?ícímu se odjezdu. Ve st?edu dopoledne na nás zbyl jen úklid a zabalit věci. Zavolat chatě Ahoj " tak ahoj p?í?tě!". Díky dětem a vedoucím se poda?ila vytvo?it velice hezká atmosféra v pr?běhu celého pobytu, nebyla zde ?ádná bariera mezi dětmi, které mají odli?né prost?edí pro sv?j vyvoj. Doufáme, ?e to nebyla první ani poslední akce s DD Lipová. Tímto bych chtěl takté? poděkovat v?em vedoucím, dobrovolník?m a p?átel?m, tymu z DD Lipová, dále Radku Fry?ovi a Petru Markovi, kte?í se podíleli na realizaci a vzniku této poda?ené pobytové akce. Za cely tym děkuje Alex Postler. ....prohlédnout fotografie Letní Povodeň Kone?ně se mi po několika měsících práce povedlo dát dohromady galerii fotografií z povodně, které postihla na?e město. Díky spoustě lidi?ek, kte?í mi poskytli fotografie, jsem mohl udělat ?asovou rekonstrukci a tak si s odstupem ?asu m??ete v teple domova p?ipomenout ono nedělní odpoledne. ?asové údaje jsou p?evzaty z nastavení fotoaparátu.. Pouze u několika fotografií jsem musel ?as odhadnout. ....prohlédnout fotografie Rybá?ské závody Krásné sobotní ráno 19.10.2013 se ji? tradi?ně se?li zku?ení rybá?i z ?ech - divize A k soutě?i lovu na p?ívla?. Ranní opar a mráz brzy vyhnalo sluní?ko a tak v?ichni pok?áli . Dopoledne se chytalo na Mexiku a odpoledne se v?ichni p?emístili na Novy rybník ....prohlédnout fotografie Drakiáda - salesiáni Hned na za?átku podzimu jsme p?ipravili první z pravidelnych nocování na ji?íkovské fa?e spojené s vyrobou a pou?těním drak?. V pátek se se?lo 25 dětí, dobrovolníci a pracovníci klubu mláde?e. Na za?átku akce se mezi nás p?i?el podívat pan starosta s man?elkou a poté se děti rozdělily na skupinky a za?alo se s vyrobou drak?. Skupina, která draky zrovna nevyráběla, soutě?ila v herně v tane?ních a jinych disciplínách. Drak? jsme vyrobili pět, děti je pěkně vyzdobili a p?ipravili na sobotní ostry test. P?es usnutím jsme se v?ichni pro?li no?ním Ji?íkovem a v rámci procházky děti úspě?ně zdolali test state?nosti. Po sobotní snídani jsme vzali vyrobené i z domova p?inesené draky a vydali se spole?ně na ?Papi?ák“. Proto?e bylo absolutní bezvět?í draci moc nelétali, ale krásné slune?né po?así v?e vynahradilo. Vrátili jsme se na faru, naobědvali a na rodi?e po?kali na farní zahradě. Děkujeme panu Pavlu Wittgruberovi za materiál k vyrobě drak?, v?em za pomoc p?i akci a u? nyní se tě?íme na podzimní prázdniny, které budeme trávit na chatě Ahoj v Jizerskych horách. Jan Dvo?ák, dobrovolník Salesiánského klubu mláde?e. ....prohlédnout fotografie hasi?i na vyletě Proto?e hasi?i věnují spoustu svého ?asu zásah?m a vycviku, sna?ili se svym blízkym to vynahradit malym spole?nym vyletem. V sobotu ráno 28.9.2013 se nás se?lo 22 a kolona aut mohla vyrazit do Mikulá?ovic. Kam v tomto malém měste?ku m??e táhnout srdce správného mu?e, no jedině do no?í?ského muzea. A tak spousta z nás si doplnila kapsy o krásné rybi?ky. Samoz?ejmě ?e ?ím vět?í chlap, tím musí mít vět?í rybi?ku . Ur?itě by si v podnikové prodejně vybral ka?dy sv?j no?ík, proto?e tam mají opravu spoustu ocelové krásy. Dá se tu utratit 12 tisíc za rybi?ku se st?enkou ze zlata a ?epelí z damascénskou ocelí ?i jen 70 korun za oby?ejnou rybi?ku. Vylet pokra?oval na rozhlednu Tane?nici. Viditelnost byla p?ijatelná, ale Ji?íkov jsme nena?li, jen v dáli se ty?ily vrtule větrník?. Proto?e u? nám v?em vyhládlo a u? se o nás také pokou?el chlad, byl nejvy??í ?as se p?emístit někam do tepla. Hostinec U Mlsné kozy ve Vilémově byla opravdu správná volba. P?íjemné posezení a povídání s p?áteli zavr?il vynikající oběd. Spoustě z nás se z těch dobrot a? orosilo ?elo. ....prohlédnout fotografie zásah hasi?? St?eda 25. 9. 2013 - 15:15 - vyjezd dvou hasi?skych jednotek Ji?íkova a ?luknova k úniku latexu z továrny Holtex do p?ítoku rybníka Cihelna. Hasi?i zabezpe?ili a ucpali p?ítok tak, aby latex dál nezamo?oval rybník. ....prohlédnout fotografie cvi?ení Hasi?? dd filipov P?edstava, ?e by ho?elo v domově d?chodc?, nahání hr?zu nejen hasi??m, ale i samotnym pracovník?m domova, a proto v útery 17.9.2013 proběhlo cvi?ení, ve kterém se ?e?il po?ár v nejvy??ím pat?e budovy domova d?chodc? "Srdce v dlaních" ve Filipově . Samoz?ejmě ?e simulované podmínky se zdaleka nep?iblí?ily skute?nosti, ale i tak v?em zú?astněnym toto pomohlo vytvo?it jakousi p?edstavu o tom, co to obná?í a jak se chovat. To bylo hlavním ú?elem. Simulovany po?ár vypuknul ve dvě hodiny , v?ichni zaměstnanci za?ali s evakuací klient? na nádvo?í kostela a domova. Zanedlouho dorazily první hasi?ské jednotky, které se zapojily do evakuace. Tyto jednotky samoz?ejmě zajistily a "uhasily po?ár". Měly p?ipraveny nástrahy, a tak patro bylo i uměle zakou?ené, zároveň zde byla schována raněná figurantka. Není jednoduché v dychacích p?ístrojích prohledávat systematicky pokoje. Figurantku brzy nalezli a neprodleně ji evakuovali, provedli první pomoc a po p?íjezdu záchranné slu?by ji p?edali k o?et?ení. Mezi tím pan fará? otev?el kostel, kde evakuovaní na?li úto?i?tě. Zároveň dorazilo z ústí vozidlo s evakua?ní kontejnerem a postavilo zázemí pro evakuované osoby. ú?el cvi?ení byl splněn. Zhruba po hodině se zase v?ichni mohli navrátit do svych pokoj?. Po vyhodnocení celého cvi?ení se i hasi?i vrátili zpět do svych domov? a ke své práci, bohat?í o nové zku?enosti a p?itom v?ichni doufají, ?e je nikdy nebudou pot?ebovat! ....prohlédnout fotografie po?ár chalupy pra?ská ?.p. 256 V sobotu 14.9.2013 nad ránem vzbudilo na?e město je?ení sirén. Za nedlouho se u? za?aly sjí?dět k po?áru hasi?ské jednotky z Ji?íkova, Rumburka i ?luknova. Ho?ela chalupa ?. p. 256 v Pra?ské ulici za mostem u potoka, nedaleko ?erveného konzumu. Hasi?i dostali brzo oheň pod kontrolu. K ha?ení p?dy a st?echy nakonec pou?ili hasi?i i velky hasi?sky ?eb?ík. Je?tě dopoledne měli hasi?i s domem práci, v?e dohasit, strhat nebezpe?né ?ásti st?ech a zabezpe?it a ohlídat. Oheň zcela zni?il tento podstávkovy d?m, a tak zmizel dal?í kousek historie, nebo? v minulosti zde byvala hospoda Gasthaus zum Gambrinus. I kdy? asi p?í?ina po?áru se vy?et?ila, z?stávají pry nevy?e?ené odpovědi na otázky, zda-li byl po?ár zalo?en úmyslně ?i do?lo k ne??astné náhodě. Otev?enou otázkou, která trápí nás v?echny Ji?íkováky, je, jak dlouho bude Ji?íkov okrá?lovat dal?í ruina? ....prohlédnout fotografie Otev?ení vystavy "Záplavy a bou?e" V neděli 18. 8. jsme nav?tívili venisá? vystavy "Záplavy a bou?e" v městském muzeu v Ebersbachu - Humboldtbaude. Vystava mapuje rozmary po?así nap?í? staletími a na dvou panelech p?edstavuje i mych 8 fotografií z ?ervnovych povodní v Ji?íkově. Muzeum a vystava je otev?ena: st?eda - pátek 10:30 - 17:00, sobota - neděle 14:00 - 17:30 a je hned vedle rozhledny na kopci Schlechteberg v Ebersbachu. Rozhledna je volně p?ístupná a je z ní krásny rozhled do ?ech i Německa ....prohlédnout fotografie Zur er?fnung der austelung "Von Wassrfluten und Donnerwettern" Sontag 18.8.2013, Heimatsmuseum Ebersbach-Neugersdorf veteránem severem V sobotu 17. 8. dopoledne se zastavil na p?lhodinovou p?estávku veliky proud historickych vozidel. Toto proběhlo v rámci 11. ro?níku Veteránem severem. A ?e bylo na co koukat, dokazuje úplně plné náměstí opravdu krásnych motorek, osobních automobil? a nákladní automobil?. Jak se zvy?uje presti? tohoto setkání, p?ibyvají ú?astníci a to nejen z ?ech, ale také ú?ast více jak 40 veterán? ze sousedního Německa. ....prohlédnout fotografie houmr?v triatlon Tradi?ně za?átkem srpna se sjí?dí sportovci z celi?ké země do Ji?íkova, ktery ji? po dvacáté se stal ději?těm toho jedine?ného klání sportovc? i amatér?. V sobotu 3. 8. proběhl na h?i?ti Spartaku Houmr?v triatlon a velky hudební festival a proto?e sluní?ko se na nás a? moc smálo a tak p?i teplotě 35 stupň? ve stínu to bylo velmi náro?né pro sportovce i diváky, kte?í vydr?eli a? p?es p?lnoc. Fotogalerie - dopolední závody - hudební festival vysledky a vice o triatlonu najdete na www.htriatlon.cz salesiánsky klub mláde?e - letní tábor "doba ledová" Od 27.7. do 10.8. Salesiánsky klub mláde?e po?ádal pro děti nejen z Ji?íkova tradi?ní letní tábor. Letos jsme vybrali pro děti lokalitu v krásném prost?edí Lu?ickych hor. Z Ma?enic, kde jsme bydleli v budově staré ?koly, se chodilo na spoustu krat?ích ?i del?ích vylet?, během kterych děti zdolali t?eba horu Lu?, Hvozd nebo Klí?. Podívali jsme se na Panskou skálu, p?ehradu Naděje, do akvaparku ve Starych Splavech a nav?tívili sklárnu v Práchni. I děti měli několik náv?těv, pro ně nejzajímavěj?í byla ta z radia Impuls, jeho? moderáto?i z tábora s dětmi vstupovali do ?ivého vysílání. Mezi děti zavítal i viká? ?eské salesiánské provincie Marek Sklená? a poslankyně Parlamentu, paní Lenka Kohoutová. To v?e se uskute?nilo pod vedením Lídy Dvo?ákové, které stejně jako dal?ím dobrovolník?m pat?í obrovské DíKY. Akce se uskute?nila i díky několika sponzor?m, mezi největ?í pat?í spole?nost Lidl a Ratio Rumburk s.r.o. ....prohlédnout fotografie ....p?e?íst ?lánek 53. ro?ník Ji?íkovského p?eboru 6.7. 2013 jsme se se?li k ji? 53. ro?níku Ji?íkovského p?eboru, konaného p?ed hasi?skou zbrojnicí. Bojuje se o putovní pohár a poháry starosty města. Na soutě? dorazilo 8 mu?skych dru?stev a dvě ?enská. Po spanilé jízdě, hasi?skymi vozy na majáky a sirény Ji?íkovskymi ulicemi, to za?alo.První se na start postavilo domácí dru?stvo, to mělo sm?lu ve ?patně zacvaknuté spojce B na rozdělova?, která pod tlakem vody vycvakla a bylo po naději na dobré umístění. V rychlém sledu následovala ostatní dru?stva, ta u? na rozdíl od nás, měla vět?í ?těstí. Nevadí, p?í?tě budeme rozhodně lep?í. Vyhodnocení ?eny: 1. Království, 2. Velky ?enov Vyhodnocení mu?i: 1. Velky ?enov, 2. ?luknov, 3. Rumburk, 4. Království, 5. Friedersdorf, 6. Ji?íkov, 7. Dolní Poustevna, 8. Varnsdorf ....prohlédnout fotografie závody koupacích van Ji?íkov?tí hasi?i letos vyrazili na pozvání p?átel z Friedersdorfu na jejich Neckyádu aneb 11. Friedersdorfer Badewannen - Rennen. Letos jsme jen sbírali zku?enosti a inspiraci. Na p?í?tím ro?níku u? doufám budeme silnymi soupe?i :-) ....prohlédnout fotografie Vii. ro?ník mezinárodního varhanního festivalu 2013 7. 7. 2013 Conventus choralis, chorál (?R), Martin Moudry, varhany (?R) - prohlédnout foto 14. 7. 2013 Marie ?estáková, varhany (?R), Vladislav Kozderka, trubka (?R) - prohlédnout foto 21. 7. 2013 Ludvík ?uransky, varhany (?R) - prohlédnout foto 28. 7. 2013, Irena Ch?ibková, varhany (?R) - prohlédnout foto 4. 8. 2013 Martin Bako, varhany (Slovensko) - prohlédnout foto 11. 8. 2013, Milena Steinmasslová, recitace (?R), Nikola Boj?ev, varhany (?R) - prohlédnout foto 18. 8. 2013 Waclaw Golonka, varhany (Polsko) - prohlédnout foto 25. 8. 2013 Josef Popelka, varhany (?R), Miroslav La?tovka, trubka (?R) - prohlédnout foto ....prohlédnout leták závody koupacích van V neděli 14.7.2013 od 10 hodin se na Sprévě ve Fridersdorfu uskute?ní závody koupacích van a jinych bláznivych plavidel o pohár pivovaru Bergquell. Závody jsou na Sprévě zde kouknout na mapy Google a tady je ukázka jaká plavidla tam vloni plavala ...prohlédnout ?esky leták PDF ...prohlédnout německy leták kroupy a záplavy Tato fotogalerie p?iná?í maly pr??ez, jak jsme pro?ili neděli 9.6. u nás v ulici ....prohlédnout fotografie a tady jsou na ukázku dvě videa jak to za?alo na náměstí filipovská pou? Děti se tě?ily na to, jak si letos u?ijí poutě, av?ak po?así zhatilo jejich plány. A tak místo sledování jak na?e děti ?ádí na koloto?ích, v teple a suchu domova s napětím sledujeme p?edpově? po?así a stav místních tok?. Bylo asi ?koda z?stat doma, ti odvá?ní obuli holinky, vytáhli plá?těnky a u?ívali si koloto?? ?i houpa?ek dé?? ne dé??. ....prohlédnout fotografie o?ezání památné lípy Památny strom LíPA SRD?ITá (Tilia cordata) a Je?áb pta?í (Sorbus aucuparia) Lípa je samostatny mohutny stary strom, z?ejmě nejmohutněj?í na ?luknovsku. Z jednoho ji?ního vstupu do dutiny stromu vyr?stá je?áb. Navenek sr?st budí dojem naprosté dokonalosti. Jedná se o unikátní sr?st dvou jedinc? odli?ného druhu. Aktuální stav je bohu?el velmi ?patny, strom byl napaden houbou d?evomor ko?enovy (spálenka sko?epkatá) a ze zadní strany je zcela zni?ena více jak polovina stromu a ko?en? a proto byl dnes strom odleh?en a zbaven velké ?ásti koruny. Strom sice obrazí a vytvo?í novou korunu, ov?em boj s houbou u? dávno prohrál a tak je otázkou ?asu kdy podlehne zcela. Mo?ná deset, mo?ná t?icet let.... ....prohlédnout fotografie Svaty florián Celi?ky rok hasi?i se schází pouze za prací, cvi?ení a v tom nejhor?ím p?ípadě p?i zásahu. Pouze dvakrát ro?ně se sejdou k oslavám. Na za?átku roku p?i vyro?ní ?lenské sch?zi hodnotí svoji práci za uplynuly rok. Tuto sobotu 25.5. to bylo letos podruhé, kdy jsme slavnostně polo?ili kyti?ku k so?e svatého Floriána, na?eho patrona. ....prohlédnout fotografie rumburská vzpoura Letos je to ji? 95 let, co se 21. května 1918 v Rumburku vzbou?ilo vojsko. Bylo protivále?né vystoupení ?eskych voják? náhradního praporu 7. st?eleckého pluku rakousko-uherské armády. Byla to reakce na nedostate?né a ?patné zásobování, nevyplacené ?oldy a ?ikanu německych d?stojník?. ....prohlédnout fotografie Noc kostel? U p?íle?itosti akce Noc kostel? proběhla v rumburské Loretě pok?tění knihy Sakrální památky ?luknovského vybě?ku a Horní Lu?ice. Kruh p?átel Varnsdorfského muzea p?ipravil také vyklad a promítání o na?ich krásnych památkách ....prohlédnout fotografie den matek Oslavy "Dne matek" - Kulturní sdru?ení ob?an? německé národnosti v ?eské republice ve st?edu 15.5.2013 v Klubu d?chodc? / Muttertagsfeier vom Kulturverband deutsher Bürger in der Tschechischen Republik ....prohlédnout fotografie stavění májky Ve st?edu 1.5.2013 je to ji? po t?etí, co jsme v Ji?íkově stavěli májku. Na slavnosti vystoupily s bohatym programem na?e děti ....prohlédnout fotografie pálení ?arodejnic Ji? tradi?ně se v podve?er Filipojakubské noci slétly ji?íkovské ?arodějnice p?ed hasi?skou zbrojnici. Za mohutného mňoukání ko?ek, k?ep?ily kolem vatry a? dlouho do noci. Jediná ?mouha na kráse bylo opravdu nevlídné po?así ....prohlédnout fotografie Noc s Andersenem V pátek 5.4.2013 proběhlo "Nocování s Andersenem" v Salesiánském klubu mláde?e na fa?e v Ji?íkově ....prohlédnout fotografie Salesiáni na fa?e Jaro v Salesiánském klubu mláde?e... ....p?e?íst ?lánek salesiánsky klub mláde?e - jarní prázdniny O jarních prázdninách 17.2. 2013 odjela skupina dětí a několika rodi?? do Jizerskych hor na chatu AHOJku. Děti i dospělí se rozdělili do dvou skupin, ti ly?ující trávili ?as na sjezdovkách v areálu Severák. Druhá skupina podnikala vylety do blízkého okolí a věnovala se zimním radovánkám. Dospělák?m bychom tímto chtěli poděkovat za pomoc. Také bychom rádi zmínili firmy SRTmont a JSstavby a pány Fry?e a Srbeckého, kte?í v?em odvezli zavazadla a vystroj a tím umo?nili dětem pohodlné cestování. ....prohlédnout fotografie setkání V útery 5.2.2013 se se?li opět po roce ji?íkov?tí hasi?i s radou města, aby si popovídali a zhodnotili práci a vyjasnili si pot?eby na dal?í ?innost hasi?ské jednotky ....prohlédnout fotografie Zápis do první t?ídy Ve ?tvrtek 31.1.2013 proběhl na základní ?kole zápis dětí ....prohlédnout fotografie zahájení adventu u Bismarckturmu P?ipravil jsem pro Vás galerii zimních fotek Ji?íkova ...prohlédnout fotografie Vyro?ní den zjevení Panny Marie v bazilice ve Filipově 2013 V neděli 13. ledna 2013 ve 4.00 h. ráno se v bazilice Panny Marie Pomocnice k?es?an? ve Filipově uskute?ní slavnostní poutní m?e. Hlavním celebrantem bude litomě?icky biskup Mons. Jan Baxant. ....zobrazit cely ?lánek ...prohlédnout fotografie p?ání do nového roku 2013 Pokra?ování kroniky 2008 - 2012 V?echna práva vyhrazena Copyright ? 2005-15 Aktualizace: 19.06.2016 petr.wittgruber@jirikov.info

jirikov.info Whois

Domain Name: JIRIKOV.INFO Domain ID: D11964436-LRMS WHOIS Server: Referral URL: http://subreg.cz Updated Date: 2016-01-07T07:55:28Z Creation Date: 2006-01-28T09:21:02Z Registry Expiry Date: 2017-01-28T09:21:02Z Sponsoring Registrar: Gransy s.r.o. d/b/a subreg.cz Sponsoring Registrar IANA ID: 1505 Domain Status: ok https://icann.org/epp#ok Registrant ID: tuwu7qjIHtoP3QQ8 Registrant Name: Petr Wittgruber Registrant Organization: Petr Wittgruber Registrant Street: Kutnohorska 910 Registrant City: Jirikov Registrant State/Province: Registrant Postal Code: 40753 Registrant Country: CZ Registrant Phone: +420.603878863 Registrant Phone Ext: Registrant Fax: Registrant Fax Ext: Registrant Email: wittgruberⓜiol.cz Admin ID: tuRw5GkGYHc8vNdL Admin Name: Petr Wittgruber Admin Organization: Petr Wittgruber Admin Street: Kutnohorska 910 Admin City: Jirikov Admin State/Province: Admin Postal Code: 40753 Admin Country: CZ Admin Phone: +420.603878863 Admin Phone Ext: Admin Fax: Admin Fax Ext: Admin Email: wittgruberⓜiol.cz Tech ID: tuGJj9g1R38YYB48 Tech Name: Petr Benesovsky Tech Organization: Petr Benesovsky Tech Street: Tyrsova 1591/24 Tech City: Slapanice Tech State/Province: Tech Postal Code: 66451 Tech Country: CZ Tech Phone: +420.608070470 Tech Phone Ext: Tech Fax: Tech Fax Ext: Tech Email: infoⓜonebit.cz Billing ID: tukjIh7BQ316myAy Billing Name: Petr Benesovsky Billing Organization: Petr Benesovsky Billing Street: Tyrsova 1591/24 Billing City: Slapanice Billing State/Province: Billing Postal Code: 66451 Billing Country: CZ Billing Phone: +420.608070470 Billing Phone Ext: Billing Fax: Billing Fax Ext: Billing Email: infoⓜonebit.cz Name Server: NS.ONEBIT.CZ Name Server: NS.ONEBIT.ORG DNSSEC: unsigned >>> Last update of WHOIS database: 2016-05-31T22:19:06Z <<< For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp Access to AFILIAS WHOIS information is provided to assist persons in determining the contents of a domain name registration record in the Afilias registry database. The data in this record is provided by Afilias Limited for informational purposes only, and Afilias does not guarantee its accuracy. This service is intended only for query-based access. You agree that you will use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to(a) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, or facsimile of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the data recipient's own existing customers; or (b) enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of Registry Operator, a Registrar, or Afilias except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. All rights reserved. Afilias reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this policy